Zagrożenia od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych

Od 2009 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wdrożył na obszarze całego kraju „Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych”. Procedura ma za zadanie ujednolicenie w skali kraju zasad postępowania straży pożarnej, przy przyjmowaniu zgłoszeń i podejmowaniu ewentualnych interwencji związanych z zagrożeniami powodowanymi przez osy, szerszenie, roje pszczół.

„Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych”

OWADY BŁONKOSKRZYDŁE

W myśl wprowadzonych zasad interwencje straży pożarnej związane z owadami błonko-skrzydłowymi podejmowane będą wyłącznie w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi w obiektach, w których przebywają grupy dzieci lub osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. W takich przypadkach przewiduje się doraźną ewakuację tych osób poza strefę zagrożenia i podjęcie niezbędnych działań zmierzających do usunięcia owadów.

W pozostałych przypadkach będą podejmowanie działania polegające na: ewakuacji osób ze strefy zagrożenia, oznakowaniu i zabezpieczeniu tej strefy, poinformowaniu właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu o występowaniu roju lub gniazda i pisemnym przekazaniu miejsca zdarzenia z zaleceniem, w myśl art. 61 ustawy „Prawo Budowlane”, zapewnienia dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu.

W przypadku zauważenia gniazda lub roju owadów osoba powinna przestrzegać poniższych zasad:

nie należy zbliżać się do gniazda lub roju w terenie otwartym, w przypadku, gdy owady zagnieździły się w budynku, należy opuścić pomieszczenie, w którym się znajdują, nie należy próbować samodzielnie usuwać roju czy gniazda, nie należy drażnić owadów poprzez rzucanie w nie różnymi przedmiotami, spryskiwać wodą lub innymi środkami owadobójczymi, należy ostrzec osoby zbliżające się do miejsca bytowania owadów o ich obecności.

W sytuacji, gdy dojdzie do użądlenia przez owady błonkoskrzydłe, należy:

przetrzeć miejsce użądlenia środkiem dezynfekującym,

aby zmniejszyć ból, na miejsce użądlenia, po zdezynfekowaniu można zastosować zimny okład,

aby zminimalizować zagrożenie związane z wnikaniem jadu do ciała należy niezwłocznie go usunąć

– w przypadku użądleń mnogich – w pierwszej kolejności usuwać jad z miejsc zbliżonych do dróg oddechowych, takich jak szyja, twarz,

po użądleniu w kończynę, unieść ją do góry, w celu zmniejszenia obrzęku,

osoba użądlona powinna położyć się i nie chodzić,

po użądleniu nie pozostawiać użądlonego samotnie.

Osobom uczulonym na jad lub silnie pożądlonym należy niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską.

Osoba zgłaszająca do Państwowej Straży Pożarnej zagrożenie związane z wystąpieniem gniazda lub roju owadów powinna, przekazać następujące informacje:

rodzaj owadów (o ile jest to możliwe),

miejsce ich usytuowania, jaki jest dostęp do roju lub gniazda,

rodzaj obiektu, którego zdarzenie dotyczy,

czy w obiekcie występują zagrożenia związane z przebywającymi tam osobami, w szczególności czy przebywają w nim grupy dzieci lub osoby o ograniczonej zdolności poruszania się.